Р Е Ш Е Н И Е №80

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№80

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ: 1 бр. офис с площ от 38.00 кв. м., находящ се на І-ви етаж в двуетажна масивна сграда, с идентификатор 55155.503.354.1 разположена в поземлен имот  с идентификатор 55155.503.354 с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” №10, на Сдружение „2002 НАДЕЖДИ”, гр. Пазарджик, осъществяващо дейност в обществена полза.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов  на основание чл. 21, ал.1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


І. Отдава под наем част от имот – частна общинска собственост, представляващ: 1 бр. офис с площ от 38.00 кв. м., със самостоятелен вход и с предвидени към него санитарни възли и малък склад, находящ се на І-ви етаж в двуетажна масивна сграда, с идентификатор 55155.503.354.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, разположена в поземлен имот  с идентификатор 55155.503.354 с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” № 10. За имота е  отреден УПИ XIV – 354, в кв. 258, актуван с Акт за частна общинска собственост № 5074/08.05.2018 г., вписан в дв. вх. рег. № 3661/17.05.2008 г., том 12, Акт № 87 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията, гр. Пазарджик с предназначение - офис.

ІІ. Имотът, описан в т. І, да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години на Сдружение  „2002 НАДЕЖДИ”, ЕИК 112583024, осъществяващо дейност в обществена полза, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Пазарджишки Окръжен съд с решение  №691/15.04.2002 г., по ф.д. №362/2002 г., със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” №10, представлявано от  Райна Иванова Дюлгерска.

ІІІ. Определя месечна наемна цена в размер на  45.60 лв. (четиридесет и пет лева и 0.60 ст.), като върху месечния наем се начислява ДДС. 
     
ІV. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да сключи договор за отдаване под наем  на помещението със Сдружение с нестопанска цел „2002 НАДЕЖДИ”, гр. Пазарджик, осъществяващо дейност в обществена полза.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 35 0 1

Поименно гласуване


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00