Р Е Ш Е Н И Е №243 ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

243

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.                                        

Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на  Община Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.641.1.10 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, шест, четири, едно, точка, едно, точка, едно, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 17.08.2021 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Панайот Волов”, който се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 55155.505.641.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.641, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 60,22 кв.м (шестдесет квадратни метра и двадесет и два квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 10 с площ 3,44 кв.м (три квадратни метра и четиридесет и четири квадратни сантиметра) и 1,3722% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 6084/05.10.2021 г., на стойност 12 148,44 лева (дванадесет хиляди сто четиридесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки) на наемателя Стоян Недков по повод заявление вх. № 44-2603/20.07.2021 г.
  2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.687.1.5 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, осем, седем, точка, едно, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 10.01.2018 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Бузлуджа”, който се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 55155.502.687.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.687, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 61,51 кв.м (шестдесет и един квадратни метра и петдесет и един квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 5 с площ 3,88 кв.м (три квадратни метра и осемдесет и осем квадратни сантиметра) и 2,0400% (6,92 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 4995/13.12.2017 г., вписан във дв. вх. рег. под № 11752 на 18.12.2017 г., том 39, Акт № 122 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 13 389,00 лева (тринадесет хиляди триста осемдесет и девет лева) на наемателя Анка Михайлова по повод заявление вх. № 44-3129/07.09.2021 г.
  3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.664.1.24 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, шест, шест, четири, точка, едно, точка, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 29.05.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. “ХРИСТО БОТЕВ” № който се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 55155.505.664.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.664, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 43,73 кв.м (четиридесет и три квадратни метра и седемдесет и три квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 24 с площ 8,85 кв.м (осем квадратни метра и осемдесет и пет квадратни сантиметра) и 2,31% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5726/13.05.2020 г., вписан във дв. вх. рег. под № 2691 на 20.05.2020 г., том 9, Акт № 187 в Агенция по вписванията –Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 8 780,52 лева (осем хиляди седемстотин и осемдесет лева и петдесет и две стотинки) на наемателя Надежда Стоичкова по повод заявление вх. № 44-3250/20.09.2021 г.

 

ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са гореописаните общински апартаменти) не се начислява ДДС.

 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

   

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

23

8

2

 

 Изтегли оригинала

 Поименно гласуване

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 14:04:43