Р Е Ш Е Н И Е №242 ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, с. Мало Конаре и с. Синитово, община Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

242

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

  

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, с. Мало Конаре и с. Синитово, община Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост, в с. Добровница, с. Мало Конаре и с. Синитово, общ. Пазарджик, както следва:

 1. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.750 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, седем, пет, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.05.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 1178 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 69, парцел: I, съседи: 21556.501.1270, 21556.501.753, 21556.501.754, 21556.501.752, 21556.501.751, 21556.41.109, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6000/27.04.2021 г., с начална тръжна цена 8 554 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 293,30 лева).
 2. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.753 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, седем, пет, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.07.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 850 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 69, парцел: XX, съседи: 21556.501.1270, 21556.501.755, 21556.501.757, 21556.501.754, 21556.501.752, 21556.501.750, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6045/07.07.2021 г., с начална тръжна цена 6 369 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 819,50 лева).
 3. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.942 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, девет, четири, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 726 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 77, парцел: V, съседи: 21556.501.941, 21556.501.1292, 21556.501.1288, 21556.501.943, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6024/16.06.2021 г., с начална тръжна цена 6 202 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 262,30 лева).
 4. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.576 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, седем, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.07.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 499 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 198, парцел: IX, съседи: 46749.501.577, 46749.501.1648, 46749.501.575, 46749.501.1641, 46749.501.574, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6036/07.07.2021 г., с начална тръжна цена 3 525 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 242,30 лева).
 5. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.577 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, седем, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.07.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 492 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 198, парцел: X, съседи: 46749.501.578, 46749.501.1648, 46749.501.576, 46749.501.574, 46749.501.573, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6037/07.07.2021 г., с начална тръжна цена 3 476 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 210,80 лева).
 6. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.578 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, седем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.07.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 478 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 198, парцел: XI, съседи: 46749.501.579, 46749.501.1648, 46749.501.577, 46749.501.573, 46749.501.572, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6038/07.07.2021 г., с начална тръжна цена 3 377 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 147,90 лева).
 7. 7. Поземлен имот с идентификатор 503.1037 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, нула, три, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 30.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 399 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1037, квартал: 145, парцел: XIII, съседи: 46749.503.2004, 46749.503.2006, 46749.503.1038, 46749.503.1036, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 46749.503.1037.1: застроена площ 65 кв.м, брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 46749.503.1037.2: застроена площ 27 кв.м, брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна актуван с акт за частна общинска собственост № 6023/16.06.2021 г., с начална тръжна цена 2 988 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 434,30 лева).
 8. 8. Поземлен имот с идентификатор 501.525 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.05.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 237 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 171, парцел: IV, съседи: 46749.501.531, 46749.501.210, 46749.501.526, 46749.501.1643, 46749.501.524, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 46749.501.525.1: застроена площ 68 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 5994/26.04.2021 г., с начална тръжна цена 1 775 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 852,00 лева).
 9. 9. Поземлен имот с идентификатор 501.793 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.03.2021 г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 1028 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: V, съседи: 66559.501.790, 66559.501.791, 66559.501.792, 66559.501.794, 66559.501.774, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5928/24.02.2021 г., с начална тръжна цена 7 367 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 619,30 лева).
 10. 10. Поземлен имот с идентификатор 501.794 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, четирии) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.03.2021 г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 756 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: VI, съседи: 66559.501.793, 66559.501.792, 66559.501.800, 66559.501.799, 66559.501.795, 66559.501.774, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5926/24.02.2021 г., с начална тръжна цена 5 436 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 397,10 лева).
 11. 11. Поземлен имот с идентификатор 501.795 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.03.2021 г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 684 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: VII, съседи: 66559.501.794, 66559.501.800, 66559.501.799, 66559.501.797, 66559.501.796, 66559.501.781, 66559.501.774, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5922/24.02.2021 г., с начална тръжна цена 4 951 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 073,60 лева).
 12. 12. Поземлен имот с идентификатор 501.796 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.03.2021 г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 1 216 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: IX, съседи: 66559.501.774, 66559.501.795, 66559.501.799, 66559.501.797, 66559.501.707, 66559.501.781, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5924/24.02.2021 г., с начална тръжна цена 8 599 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 464,10 лева).

 

     ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

26

7

2

 

 Поименно гласуване

Изтегли оригинала

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 14:01:59