Р Е Ш Е Н И Е №241 ОТНОСНО: Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 година.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

241

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

  

ОТНОСНО: Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 година.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С актуализацията на годишната програма ще се осигури бюджета в приходната му част.

 Поради това, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства

 

Р Е Ш И:

 

Приема предложената актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 година.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

22

5

5

 

  Изтегли оригинала

Поименно гласуване

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

м. октомври 2021 г.                                                                                                                     

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ

НА

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2021 г.

 

І. ПРОДАЖБИ

Урегулирани поземлени имоти

 

по

ред

Населено място

Квар

тал

Урегулиран поземлен

имот описание

Площ

на имота, кв.м.

 

Акт за общинска

собственост

1.

Гр. Пазарджик

Ул. „Заводска“

5

Поземлен имот с идент. 55155.508.762

59 517

6079/14.09.2021

2.

Гр. Пазарджик

Ул. „Венец“ 7

5

Поземлен имот с идент. 55155.508.464

42 567

6080/14.09.2021

3.

Гр. Пазарджик

Ул. „Венец“ 7

5

Поземлен имот с идент. 55155.508.471

70 165

6083/14.09.2021

4.

Гр. Пазарджик,

Ул. „Синитевска“

5

Поземлен имот с идент. 55155.508.470

13 246

6081/14.09.2021

5.

Гр. Пазарджик

Ул. „Синитевска“

5

Поземлен имот с идент. 55155.508.474

13 240

6082/14.09.2021

6.

Гр. Пазарджик,

Ул. „Велико Търново“ 11

102

Поземлен имот с идент. 55155.506.604, ведно със сгради

3 005

4815/02.06.2017

7.

С. Мало Конаре

150

УПИ XII-снс

ПИ 46749.503.1928

368

 

8.

С. Мало Конаре

170

УПИ IV-219

ПИ 46749.501.219

364

 

9.

С. Сарая

42

УПИ IV-15

ПИ 65437.501.484

472

 

10.

С. Сарая

43

УПИ VII-39

ПИ 65437.501.467

873

 

11.

С. Черногорово

48

ПИ 81089.501.566

УПИ XXVI-539

555

 

 

  1. Продажба на имоти от общинския поземлен фонд в Община Пазарджик

 

по

ред

Населено място, № на поз.имот

Площ, кв.м. 

 

АОС

1.

С. Ивайло, ПИ с идент. 32010.36.299

525

 

 

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОБЩО: 2 700 000 лева

четвъртък 04 ноември 2021 - 13:56:07