Р Е Ш Е Н И Е №239 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН (ниско напрежение) от съществуващ стълб 6/2, тип КЦ 830/9,5 изв. В на ТП № 3 до МЕТ 1 пред имот с идентификатор 55556.61.24 и 55556.6

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

239

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН (ниско напрежение) от съществуващ стълб 6/2, тип КЦ 830/9,5 изв. В на ТП № 3 до МЕТ 1 пред имот с идентификатор 55556.61.24  и 55556.61.25  по КККР на землище с. Паталеница, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН (ниско напрежение) от съществуващ стълб 6/2, тип КЦ 830/9,5 изв.В на ТП № 3 до МЕТ 1 пред имот с идентификатор 55556.61.24  и 55556.61.25  по КККР на землище с. Паталеница, общ. Пазарджик.

Проектното трасе започва от съществуващ стълб в имот с идентификатор 55556.212.24 с НТП селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, като се разполага в същия имот и преди достигане на имоти с идентификатори 55556.61.24 и 55556.61.25 пресича поземлени имоти с идентификатори 55556.211.33 и 55556.61.14. Съгласно приложения регистър на засегнатите имоти: имот с идентификатор 55556.211.33 е с НТП селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; имот с идентификатор 55556.211.16 е с НТП местен път, частна собственост.

Дължината на проектното трасе на кабелната линия е 216 м, от които 214 м са в имот, общинска собственост, а 2 м в имот частна собственост.

  

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

 

 Изтегли оригинала

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 13:50:57