Р Е Ш Е Н И Е №235 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за транспортно-комуникационна връзка от ПИ с идентификатор 46749.153.69, /проектен УПИ III-153.69, За производствена и складова дейност/ в м. Хаджийски ливади, землище на

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

235

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за транспортно-комуникационна връзка от ПИ с идентификатор 46749.153.69, /проектен УПИ III-153.69, За производствена и складова дейност/ в м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик до ПИ с идентификатор 46749.149.221 – НТП за местен път и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от поземлени имоти, собственост на Община Пазарджик с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване,премостване през общински имоти.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено заявление вх. №18-00-1436/15.10.2021 г. от Гинка Върбакова, управител на „ДИАНА ХЪНТ” ЕООД на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за транспортно-комуникационна връзка от ПИ с идентификатор 46749.153.69, /проектен УПИ III-153.69, За производствена и складова дейност/ в  м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик до ПИ с идентификатор 46749.149.221 – НТП за местен път, като при изготвянето му да се спазят следните предписания:

  • Минималната ширина на транспортно-комуникационната връзка да бъде 7.50 м по цялата си дължина.
  • Пресичането на напоителните и отводнителните канали да се осъществи чрез премостване.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП – Парцеларен план за транспортно-комуникационна връзка от ПИ с идентификатор 46749.153.69,  /проектен УПИ III-153.69, За производствена и складова дейност/ в м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик до ПИ с идентификатор 46749.149.221 – НТП за местен път и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от поземлени имоти, собственост на Община Пазарджик с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

Транспортният достъп до ПИ с идентификатор 46749.153.69 се предвижда да започне от ПИ с идентификатор 46749.149.221 – НТП за местен път, след което продължава на изток като преминава последователно през имоти общинска собственост описани в регистъра на засегнатите имоти до достигане на имота на възложителя, съгласно приложената скица-предложение и заданието по чл. 125 от ЗУ, при спазване на дадените предписания и влязал в сила ПУП за промяна предназначението на ПИ 46749.153.69, м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

Пресичането на отводнителени и напоителни канали, собственост на Общината, ще се осъществи чрез преместване.

ІVИзразява предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от ПИ с идентификатори 46749.149.159, 46749.1.558 46749.153.76, 53335.400.31, 77061.1.16 и 77061.1.17 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, м. Хаджийски ливади, землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик за сметка и отговорност на възложителя, като същевременно се запази публичният характер на пътищата и собствеността им.

  1. V. Изразява предварително съгласие за премостването на ПИ 53335.400.33, 77061.1.18 /с НТП Отводнителен канал/ и ПИ 53335.400.32, 46749.149.218, 46749.149.214, 46749.149.215, 46749.149.219 / с НТП Напоителен канал/.
  2. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

27

3

3

 

 Изтегли оригинала

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 13:37:38