Р Е Ш Е Н И Е №81

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№81

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик през 2020 година.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, съгласно изменения и допълнения на Закона за народните читалища /ЗНЧ/, обнародвани в Държавен вестник, брой 42 от 5 юни 2009 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал.2 от ЗНЧ

Р Е Ш И:


Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2020 година, съгласно приложението към решението.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 38 38 0 0

     

ПРИЛОЖЕНИЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00