Р Е Ш Е Н И Е №230 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 32010.33.90 /УПИ I-33090, Тържище

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

230

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 32010.33.90 /УПИ I-33090, Тържище за непрераб. селскостопанска продукция/ в местност Бръждовица по КККР на землище Ивайло, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено искане вх. № УТ-3685/05.10.2021 г. от „КРИСИ - 98” ЕООД и на основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

 І. Разрешава изработването на ПУП-Парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ ПИ 32010.33.90 /УПИ I-33090, Тържище за непрераб. селскостопанска продукция/ в местността Бръждовица по КККР на землище Ивайло, общ.Пазарджик.

  Трасето на захранващия електропровод се предвижда да започне от ТНН на трафопост „БКТП Автомир”, извод СН „Мелница”, подстанция „Септемврийци”, като тръгва от границата на ПИ 32010.33.91 /в който е разположено таблото/, посока юг и след около 1м чупи на изток, разполага се в местен път IV–ти клас /ПИ 32010.33.94/, като след около 109 м чупи на север и навлиза в селскостопански, горски, ведомствен път /ПИ 32010.33.102/ – собственост на Община Пазарджик. След около 196 м чупи на запад, пресича напоителен канал /ПИ 32010.33.103/, чрез премостване до достигане на ПИ 32010.33.90 в местността Бръждовица по КККР на землище Ивайло, който ще бъде захранен.

Сервитутът на електропровода ще бъде по 1 м от двете му страни.

Дължината на проектното трасе е около 157 м. Засегната площ е около 314 кв.м /0,314 дка/, Общинска публична собственост.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІII. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

  Изтегли оригинала

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 13:16:44