Р Е Ш Е Н И Е №229 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе за външно електро захранване на приемно- предавателна станция, находяща се в поземлен имот с идентификатор 78579.8.17

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

229

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе за външно електро захранване на приемно- предавателна станция, находяща се в поземлен имот с идентификатор 78579.8.17 /проектен УПИ I-17, за съоръжение на техн. инфраструктура/, местност Коритски път  по КККР на землище с. Црънча, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено искане вх. № УТ-1883/25.05.2021 г. от „А1 България” ЕАД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе за външно електро захранване на приемно-предавателна станция, находяща се в ПИ с идентификатор 78579.8.17 /проектен УПИ I-17, за съоръжение на тех. инфраструктура/, местност Коритски път по КККР на землище с. Црънча, общ. Пазарджик.

Предвижда се трасето да започне от края на трасе на кабелна линия НН, определено с решение на комисия по чл. 71 от ЗУТ /землищната граница с. Црънча/, пресича ПИ с идентификатор 78570.8.39, установявайки се в ПИ с идентификатор 78570.8.31, и двата с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път и след около 32 м достига до ПИ с идентификатор 78579.8.17, местност Коритски път по КККР на землище с. Црънча, където ще бъде разположена приемно-предавателна станция.

  Дължината на трасето на кабелната линия НН е 33 м. Засегната площ от около 0, 041 дка, общинска публична собственост.

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба №16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти се допуска предвидения намален сервитут с ширина по 0,6 м от двете страни на кабелната линия, поради стеснения полския път /ПИ с идентификатор 78570.8.31/, който е 3,5 м.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІII. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

 

Изтегли оригинала

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 13:08:19