Р Е Ш Е Н И Е №227 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56561.333.44 в местност Възстановими граници по КККР на землище с. Пищигово.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

227

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56561.333.44 в местност Възстановими граници по КККР на землище с. Пищигово.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 56561.333.44 в местност Възстановими граници по КККР на землище с. Пищигово.

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 56561.333.44, с НТП – за друг вид застрояване, в местност Възстановими граници по КККР на землище с. Пищигово, с оглед за имота да се обособи УПИ І-44, с отреждане „Жилищно строителство“ като регулационната линия по границата с ПИ 56561.333.14 (селскостопански път) се разполага на 2,00 метра навътре в имота, за бъдещо разширение на обслужващия път, и с плана за застрояване се ситуира свободно стоящо застрояване, отговарящо на изискванията на Жилищна устройствена зона с малка височина (Жм), съгласно означенията на проекта-предложение за ПУП-ПРЗ.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 

Изтегли оригинала

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 13:03:07