Р Е Ш Е Н И Е №82

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№82

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Пазарджик през 2021 година.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. Приемането на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Пазарджик през 2021 г. е в изпълнение на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за неговото прилагане.
Социалните услуги, включени в Годишния план за разкриване през 2021 година на територията на община Пазарджик, са услуги в общността с финансиране по проекти  и от държавния бюджет. В по-голямата си част са насочени към разкриването на социални услуги за деца, които са реализирани след преструктурирането на ДМСГД (Дома за медико-социални грижи за деца) в гр. Пазарджик. Услугите за пълнолетни и възрастни лица,  включени в плана за откриване през 2021 година, са насочени към целеви групи, които не са обхванати до този момент: към тежко болни, самотни, просещи и лица без подслон.
Поради това, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за неговото прилагане,

Р Е Ш И:


Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Пазарджик през 2021 г., съгласно приложението към решението.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0

       
ПРИЛОЖЕНИЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00