Р Е Ш Е Н И Е №222 ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в извънредно Общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ул. „Болнична” №15, насрочено за 01.11.2021 г.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

222

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в извънредно Общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ул. „Болнична” №15, насрочено за 01.11.2021 г.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 226 от Търговския закон, чл. 16 от Закона за публичните предприятия и чл. 33, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Упълномощава г-н Златко Димитров Митрев да изрази положително становище и да гласува „за” приемане на проекторешенията в предложения дневен ред на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 01.11.2021 г. от 11.00 часа в административната сграда на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ЕИК 130072241, (Управление), ул. „Болнична” №15. При липса на кворум, на основание  чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 16.11.2021 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал, като определя дневен ред на извънредното Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Пазарджик” АД, както следва:

ІІ. По т. 1: Одобряване на бизнес програма за дейността на „МБАЛ – Пазарджик“ АД за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2024 г., разработена  и приета с взето решение по т. 1 от Протокол №2 от 27.08.2021 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява разработената от Съвета на директорите и приета с решение по т. 1 от Протокол №2 от 27.08.2021 г. от заседание на Съвета на директорите на „МБАЛ – Пазарджик“ АД, бизнес програма за дейността на „МБАЛ – Пазарджик“ АД за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2024 г.

ІІІ. По т. 2: Одобряване на прието от Съвета на директорите на „МБАЛ – Пазарджик“ АД решение по т. 2, взето с Протокол №2 от 27.09.2021 г. от заседание на Съвета на директорите за оправомощаване и възлагане на Изпълнителния директор на „МБАЛ – Пазарджик“ АД да сключи извънсъдебно споразумение с „Електроразпределение Юг“ ЕАД за уреждане на правоотношенията за правото на собственост върху три броя трафопостове,  съобразно представените от  „Електроразпределение Юг“ ЕАД документи за собственост за тези трафопостове: АДС 8266/20.07.1995 г. и АДС 2435/03.08.1999 г. за Трафопост 55155.507.268.10, с диспечерско наименование ТП „Странджата“; АДС 4740/25.01.1973 г. и АДС 2490/19.08.1999 г. за Трафопост 55155.507.268.25, с диспечерско наименование ТП „Болница – стар“; АДС 8265/20.07.1995 г. и АДС 2427/03.08.1999 г. за Трафопост 55155.507.268.37, с диспечерско наименование ТП „Пералня“, като за целта тези активи бъда отписани като собственост на „МБАЛ – Пазарджик” АД въз основа на подписаното споразумение по предвидения от закона ред, както и да се предприемат своевременни действия по отпадане на данъчното облагане на обектите по реда на ЗМДТ, както и оправомощава и възлага на Изпълнителния директор на дружеството да сключи извънсъдебно споразумение за изплащане на направените разходи във връзка с поддръжката, ремонта и т.н. на описаните по –горе активи за последните 5 години с право да опрощава част от тези задължения до 20% от стойността им.        

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява решението на Съвета на директорите, взето по т. 2 по Протокол №2 от 27.09.2021 г. от заседание на Съвета на директорите за: оправомощаване и възлагане на Изпълнителния директор на „МБАЛ – Пазарджик“ АД да сключи извънсъдебно споразумение с „Електроразпределение Юг“ ЕАД за уреждане на правоотношенията за правото на собственост върху три броя трафопостове, съобразно представените от  „Електроразпределение Юг“ ЕАД документи за собственост за тези трафопостове: АДС 8266/20.07.1995 г. и АДС 2435/03.08.1999 г. за Трафопост 55155.507.268.10, с диспечерско наименование ТП „Странджата“; АДС 4740/25.01.1973г. и АДС 2490/19.08.1999 г. за Трафопост 55155.507.268.25, с диспечерско наименование ТП „Болница – стар“; АДС 8265/20.07.1995 г. и АДС 2427/03.08.1999 г. за Трафопост 55155.507.268.37, с диспечерско наименование ТП „Пералня“, като  за целта тези активи бъда отписани като собственост на „МБАЛ – Пазарджик” АД въз основа на подписаното споразумение по предвидения от закона ред, както и да се предприемат своевременни действия по отпадане на данъчното облагане на обектите по реда на ЗМДТ, както и оправомощава и възлага на Изпълнителния директор на дружеството да сключи извънсъдебно споразумение за изплащане на направените разходи във връзка с поддръжката, ремонта и т.н. на описаните по-горе активи за последните 5 години с право да опрощава част от тези задължения до 20 % от стойността им.

ІV. По т. 3: Одобряване на взетото от Съвета на директорите на „МБАЛ – Пазарджик“ АД решение по т. 1 от дневния ред по Протокол №3/28.09.2021 година  за оправомощаване и възлагане на Изпълнителния директор на „МБАЛ – Пазарджик“ АД да договори, сключи и подпише в изпълнение на т. 4.21 във връзка с т. 4.21.4 от Договор за възлагане на управление на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик” АД гр. Пазарджик, сключен на 24.08.2021 г. между Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор във връзка с получено Писмо с изх. №13/29-02-2187/04.10.2021 г. на РЗОК Пазарджик и приложените към него Условия и ред №РД–НС-01-1 от 04.10.2021 г. в изпълнение на параграф 1, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., определени съвместно от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и Управителния съвет на Българския лекарски съюз за постигане на извънсъдебно споразумение на основание чл. 365 от ЗЗД и във връзка с параграф 1, ал. 3 от ПРЗ на ЗБНЗОК за 2021 г. съгласно образец Приложение №3 към Условия  и ред  №РД – НС-01-1 от 04.10.2021 год. в изпълнение на параграф 1, ал.4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 год., определени съвместно от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса  и Управителния съвет на Българския лекарски съюз, което да бъде одобрено като съдебна спогодба съобразно молба на страните, внесена от тях по т.д. № 109/2021 год. по описа на ОС Пазарджик, по което защитаваният материален интерес е, както следва: 9 018.00 лева – главница по КП, дължима по ДОБПКП 2015 г. и ДС №53, ведно със законова лихва за забава за периода 09.07.2018 г.-09.07.2021 г. в размер на 2 747.99 лева, 278 237.00 лева – главница КП, дължима по ДОБПКП 2017 г., ведно със законна лихва за забава за периода 09.07.2018 г.- 09.07.2021 г. в размер на 84 785.00 лв. и сумата от 9 860.00 лева – главница МИ, ведно със законова лихва за забава за периода 09.07.2018 г.- 09.07.2021 г.  в размер на 554.60 лева, както и ведно със законната лихва върху посочените по-горе главници, считано от 10.07.2021 г. до окончателното изплащане ведно с разноските по делото като при сключването на споразумението по цитираното Приложение №3, неразделна част от настоящото решение на СД, е възможно единствено опрощаване на задължения относно законната лихва, предмет на предявените искове и законната лихва върху претендираните съдебно главници от 10.07.2021 г. до окончателното им изплащане като разноските по делото останат за страните, както са сторени, ведно с всички законни последици от сключването и одобряването на съдебната спогодба, с което се оттегля оправомощаването на Изпълнителния директор за сключване на споразумение съгласно решение по т. 3 в Протокол №2/27.09.2021 г. на Съвет на директорите на „МБАЛ – Пазарджик“ АД.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява взетото от Съвета на директорите на „МБАЛ – Пазарджик“ АД решение по т. 1 от дневния ред за оправомощаване и възлагане на Изпълнителния директор на „МБАЛ – Пазарджик“ АД да договори, сключи и подпише в изпълнение на т. 4.21, във връзка с т. 4.21.4 от Договор за възлагане на управление на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик” АД гр. Пазарджик, сключен на 24.08.2021 г. между Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор във връзка с получено Писмо с изх.№13/29-02-2187/04.10.2021 г. на РЗОК Пазарджик и приложените към него Условия и ред №РД–НС-01-1 от 04.10.2021 г. в изпълнение на параграф 1, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., определени съвместно от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и Управителния съвет на Българския лекарски съюз за постигане на извънсъдебно споразумение на основание чл. 365 от ЗЗД и във връзка с параграф 1, ал.3 от ПРЗ на ЗБНЗОК за 2021 г. съгласно образец Приложение №3 към Условия и ред №РД–НС-01-1 от 04.10.2021 г. в изпълнение на параграф 1, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., определени съвместно от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и Управителния съвет на Българския лекарски съюз, което да бъде одобрено като съдебна спогодба съобразно молба на страните, внесена от тях по т.д. № 109/2021 г. по описа на ОС Пазарджик, по което защитаваният материален интерес е, както следва: 9 018.00 лева – главница по КП, дължима по ДОБПКП 2015 г. и ДС №53, ведно със законова лихва за забава за периода 09.07.2018 г.- 09.07.2021 г. – в размер на 2 747.99 лева, 278 237.00 лева – главница КП, дължима по ДОБПКП 2017, ведно със законна лихва за забава за периода 09.07.2018 г.- 09.07.2021 г. – в размер на 84 785.00 лева и сумата от 9 860.00 лева – главница МИ, ведно със законова лихва за забава за периода 09.07.2018 г.- 09.07.2021 г. – в размер на 554.60 лева, както и ведно със законната лихва върху посочените по-горе главници, считано от 10.07.2021 г. до окончателното изплащане ведно с разноските по делото като при сключването на споразумението по цитираното Приложение №3, неразделна част от настоящото решение на СД,  е възможно единствено опрощаване на задължения относно законната лихва, предмет на предявените искове и законната лихва върху претендираните съдебно главници от 10.07.2021год. до окончателното им изплащане  като разноските по делото останат за страните, както са сторени, ведно с всички законни последици от сключването и одобряването на съдебната спогодба, с което се оттегля оправомощаването на Изпълнителния директор за сключване на споразумение съгласно решение по т. 3 в Протокол  №2/27.09.2021 г. на Съвет на директорите на „МБАЛ – Пазарджик“ АД.

  1. По т. 4: Разрешение от Общото събрание на акционерите на основание чл. 30, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, за сключване на договор за наем за срок от една година с предмет дълготраен материален актив, собственост на „МБАЛ – Пазарджик“ АД, представляващ част от втори и трети етаж в сграда с идентификатор 55155.507.268.2 на пет надземни етажа с предназначение –здравно заведение, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.507.268, с обща площ на отдаваните под наем части 342 кв.м., с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. “Болнична“ №15, чрез пряко договаряне, с начална месечна наемна цена, определена от независим оценител в размер на 3 520 лева месечно без ДДС и без разходи за консумативи /ел. енергия, вода, отопление и др./, с наемател Медицински център за доболнична помощ /МЦДП/ „ВИВА” ЕООД – гр. Пазарджик, дъщерно дружество на „МБАЛ – Пазарджик“ АД по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за публичните предприятия, с предмет на дейност – осъществяване на специализирана доболнична медицинска помощ.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 30, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Правилник за прилагане на закона за публичните предприятия разрешава „МБАЛ – Пазарджик” АД да сключи договор за наем чрез пряко договаряне, за срок от една година с МЦДП „ВИВА” ЕООД – гр. Пазарджик, дъщерно дружество на „МБАЛ – Пазарджик“ АД по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за публичните предприятия, осъществяващо специализирана доболнична медицинска помощ, с предмет на договора за наем: временно и възмездно предоставяне под наем на дълготраен материален актив, собственост на „МБАЛ – Пазарджик” АД, представляващ част от втори и трети етаж в сграда с идентификатор 55155.507.268.2 на пет надземни етажа с предназначение – здравно заведение, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.507.268, с обща площ на отдаваните под наем части 342 кв.м., с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №15, с начална месечна наемна цена определена от  независим оценител в размер на 3 520 лева месечно без ДДС и без разходи за консумативи /ел. енергия, вода, отопление и др./

VІ. По т. 5: Разходване на паричните постъпления, постъпващи от отдадените под наем на МЦДП „ВИВА” ЕООД – гр. Пазарджик, част от втори и трети етаж в сграда с идентификатор 55155.507.268.2 на пет надземни етажа с предназначение – здравно заведение, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.507.268, с обща площ на отдаваните под наем част 342 кв.м., с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №15, с месечна наемна цена, определена от независим оценител в размер на 3 520 лева месечно   без ДДС, да се разходват за инвестиции пряко свързани с предмета на дейност на „МБАЛ – Пазарджик“ АД: за закупуване на клиничен аудиометър и тинометър за УНГ отделение.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите е на основание чл. 105, ал. 2 и ал. 4 от Закона за лечебните заведения паричните постъпления, постъпващи от отдадените под наем на МЦДП “ВИВА“ ЕООД – гр. Пазарджик, част от втори и трети етаж в сграда с идентификатор 55155.507.268.2 на пет надземни етажа с предназначение  – здравно заведение, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.507.268, с обща площ на отдаваните под наем част 342 кв.м., с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. “Болнична“ №15, с месечна наемна цена определена от независим оценител в размер на 3 520 лева месечно без ДДС, да се разходват за инвестиции пряко свързани с предмета на дейност на „МБАЛ – Пазарджик“ АД: за закупуване на клиничен аудиометър и тинометър за отделение УНГ към „МБАЛ – Пазарджик“ АД.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

28

28

0

0

 

 Изтегли оригинала

Поименно гласуване

  

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 12:35:34