Р Е Ш Е Н И Е №220 ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №218 от 30.09.2021 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №10

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

220

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №218 от 30.09.2021 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №10.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди Заповед №ПО-225/14.10.2021 г. на Областния управител на област Пазарджик, както и становището на Кмета на Община Пазарджик и предложените изменения в проекта за решение,  на основание чл. 30, ал. 2-6 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 21, ал. 1, т. 20, във връзка с ал. 2 и чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. ОДОБРЯВА предложението за произвеждане на местен референдум в кметство Синитово, община Пазарджик, с въпросите, по които трябва да се проведе гласуването, както следва:

 

1.1. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изменение и разширение на „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово?

1.2. Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово?

 

  1. ОПРЕДЕЛЯ дата за произвеждане на референдума 19.12.2021 г. /неделя/.

 

  1. УТВЪРЖДАВА образците от книжата за провеждане на местния референдум съгласно Приложения № 1-4, неразделна част от становището и решението.

 

  1. ОДОБРЯВА разходите за организирането и финансирането на местния референдум, които да се осигурят от общинския бюджет, съгласно План-сметка – Приложение №5, неразделна част от становището и решението.

 

  1. Възлага на Кмета на Общината и общинската администрация да осъществят организационно-техническата подготовка на местния референдум.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

29

0

0

 

 

 Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

  Изтегли оригинала

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 12:09:30