Проекти на нормативни документи, внесени 2021 г.

ДАТА ДОКУМЕНТИ
19.11.2021 г.

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

В документа се съдържа:

1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
3. Доклад от Гергана Табакова – Директор на Дирекция „Образование и култура”
4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

СПРАВКА

28.06.2021 г.

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пазарджик за периода 2021-2025 г

Приложения:
1. Работен проект - предложение за Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пазарджик за периода 2021-2025 г.

2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пазарджик за периода 2021-2025г.

3. Доклад от д-р Илия Томов – гл. експерт в отдел „УОС”, Дирекция „БОС” при Община Пазарджик.

4.СПРАВКА за постъпилите предложения по Проекта на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пазарджик за периода 2021-2025 г. (публикувано: 21.10.2021г.)

понеделник 04 януари 2021 - 13:45:00