Р Е Ш Е Н И Е №83

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№83

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: Предложение от Кмета на с. Главиница относно поставяне на метален кръст в УПИ VІІІ-Зеленина, в кв. 10 по плана на с. Главиница.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


Дава съгласие за поставяне на метален кръст в УПИ VІІІ-Зеленина, в кв. 10 по плана на с. Главиница.

   

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 35 0 1

 
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00