Р Е Ш Е Н И Е №84

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№84

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.13.91, местност „Чукур савак” в землището на гр. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.
Поради това, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 109, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.13.91, местност „Чукур савак” в землището на гр. Пазарджик.
2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.13.91, местност „Чукур савак” в землището на гр. Пазарджик. 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00