Р Е Ш Е Н И Е №85

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№85

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП –  Изменение на ПР за УПИ VIII-Парк, в кв.10 по плана на с. Сбор община Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ

Р Е Ш И:


Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за общински имот – публична собственост, представляващ УПИ VIII-Парк, в кв.10 по плана на с. Сбор, с оглед обособяване на нов УПИ с отреждане за „ТП“ за сметка на част от същия.
Новообразуваният УПИ ХVIII – ТП се разполага в североизточната част на  УПИ VIII-Парк, на границата с УПИ Х-73,95 и с лице към улица с о.т. о.т. 42,43. Същият е съобразен с изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба №7 от 22.12.2003 г.  за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и УЗ, необходимата площ за изграждане на трафопостове, в самостоятелни УПИ да се определи, като от всички страни на съоръжението се осигурят най-малко по 3,00 метра разстояние до границата на съседни имоти, съгласно означенията в служебно изработения проект – предложение за изменение на ПР.
 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0

 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00