Р Е Ш Е Н И Е №86

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№86

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за поземлен имот  с идентификатор 65468.140.21 по КККР на землището на село Сбор,  местност „Алчак чаир”.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на инвестиционни намерения на собственика на имота. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка във връзка с чл. 109, ал. 3, т. 7 от ЗУТ и след станалите разисквания,
                                      

Р Е Ш И:


    1. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65468.140.21 по КККР на землището на село Сбор,  местност „Алчак чаир”, с който по реда на чл. 109, ал. 3 т. 7 от ЗУТ да се обособи урегулиран поземлен имот, съобразен с изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба № 7/2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и с площ и конфигурация, съгласно проекта.
2. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по ЗУТ и ЗКИР, включително промените в кадастралната карта на населеното място относно засегнатите имоти. 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0

   ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00