Р Е Ш Е Н И Е №182 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: Отдаване под аренда чрез публичен търг с тайно наддаване на земеделска земя от ОПФ, представляваща поземлен имот с идентификатор 86074.7.1 по кадастраланата карта и кадастралните регистри на с. Юна

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

182

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

 

ОТНОСНО: Отдаване под аренда чрез публичен търг с тайно наддаване на  земеделска земя от ОПФ, представляваща поземлен имот с идентификатор 86074.7.1 по кадастраланата карта и кадастралните регистри на с. Юнаците –  публична общинска собственост.

 

Предложението на Кмета на Общината е мотивирано и законосъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, , чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 2 от Закона за арендата в земеделието, чл. 101, ал. 2 и чл. 101, ал. 6, изр. 2 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства

 

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласие да се отдаде под аренда земеделска земя от ОПФ, представляваща поземлен имот с индентификатор 86074.7.1 (осем, шест, нула, седем, четири, точка, седем, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, местност СИПЕЯ, площ: 69518 кв.м (шестдесет и девет хиляди петстотин и осемнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни усливия: 10, номер по предходен план: 007001, съседи: 86074.6.29, 86074.5.26, 86074.7.2, 86074.6.19 и 86074.7.3,  актуван с акт за публична общинска собственост№ 1523/16.06.2021 год., вписан във вх. рег. 4673/21.06.2021 год., Акт № 152, том 16, дв. вх. рег. № 4665, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, за срок от 30 (тридесет) години, при първоначална тръжна цена в размер 39.00 лв. (тридесет и девет лева)  на декар, цена равна на средногодишното рентно плащане за имоти за с. Юнаците, с начин на трайно ползване: трайни насаждения.
  2. Отдаването под аренда да се извърши след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда по реда на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства.
  3. Дава съгласието си в поземления имот арендаторът да създаде нискостеблени сортови трайни насаждения, водещи до смяната на начина на трайно ползване и при необходимост застрояване с постройки с временен характер, като ползването на имота да става при условия на устойчиво био земеделие и при обработката да не се употребяват изкуствени торове и растително защитни препарати.
  4. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имота и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилия кандидат и сключи със същия договор за отдаване под аренда, съгласно изискваният на Закона за арендата в земеделието, при спазване на забраната в чл. 11, ал. 3 от Закона за арендата в земеделието, която да се включи и в договора за аренда.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

 

 

 

 

 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 13:14:39