Р Е Ш Е Н И Е №87

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№87

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.21.7 в местността „Малък Якуб” по КК на землище гр. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 109, ал.1, т.1 от ЗУТ

Р Е Ш И:


Одобрява задание за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.21.7 в местност „Малък Якуб” по КК на землище гр. Пазарджик.

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 55155.21.7, с начин на трайно ползване – друг вид нива, в местността „Малък Якуб” по КК на землището на гр. Пазарджик, с оглед образуването на УПИ II-7, за част от имота, с отреждане за „производствена, складова дейност, търговия и услуги“.
Обслужването на новообособения УПИ е предвидено от полски път (ПИ 55155.22.125),  разположен от запад, като уличната регулационна линия, в североизточната част на УПИ, се разполага на навътре в имота, с оглед бъдещо разширение на пътя.
С Плана за застрояване се предвижда свободно застрояване при показатели за устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп), П. застр. 80%, мин. озел. пл. 20%, Кинт. 2,5, съгласно означенията и поправките на проекта – предложение за ПРЗ.

- С проекта за ПУП-ПРЗ, да се представи и удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.
- Проектът за ПУП-ПРЗ, да се представи и в цифров вид, в CAD формат върху технически носител.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0

 


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00