Р Е Ш Е Н И Е №180 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, като поземлен имот с идентификатор 78570.149.21 по КККР на с. Црънча

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

180

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

 

         ОТНОСНО: Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, като поземлен имот с идентификатор 78570.149.21 по КККР на с. Црънча, общ. Пазарджик, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Дере, се разделя на два проектни имота с идентификатори 78570.149.25 и 78570.149.26 и за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 46749.149.25 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Дере, в начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.

 

         Предложението на Кмета на Общината е мотивирано и законосъобразно.

         Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 46749.149.25 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, начин на трайно ползване: Дере, в начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение и последващо предоставяне в собственост на Министерство на отбраната, няма да наруши останалата част от имота да функционира, съгласно определения му начин на трайно ползване като дере.

         Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди  предложението  на Кмета на Общината и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 във връзка с ал. 2 от  ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласието си за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, общ. Пазарджик, като поземлен имот с идентификатор 78570.149.21 по КККР на с. Црънча, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Дере, се разделя на два проектни имота с идентификатори 78570.149.25 и 78570.149.26.
  2. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 78570.149.25 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, с трайно предназначение на територията: Земеделска, от начин на трайно ползване: Дере, в начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.
  3. Срок за валидност на съгласието – 24 /двадесет и четири/ месеца.
  4. 4. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия по промяна начина на трайно ползване на описания по т. 2 от настоящото решение поземлен имот.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

30

2

4

 

 

 

 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 13:01:02