Р Е Ш Е Н И Е №179 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Изпълнителната агенция по околна среда, ЕИК 831901762, със седалище: гр. София

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

179

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

 

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Изпълнителната агенция по околна среда, ЕИК 831901762, със седалище: гр. София, район Овча купел 1, ж.к. Павлово, бул. „Цар Борис III“ №136, управлявана от изпълнителния директор д-р инж. Росица Карамфилова-Благова, на част от имот – публична общинска собственост с идентификатор 55155.508.9009 (пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка девет нула нула девет), участващ в улица с о.т. 6131-6129-6127-6125-6123, по действащия план, одобрен с Решение №231/25.11.2013 на Общински съвет – Пазарджик с площ 30 кв.м (тридесет квадратни метра), разположен в близост до южния бряг на р. Марица.

        

         Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов Предвид на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинска собственост, след проведеното гласуване

 

Р  Е  Ш  И:

 

  1. Предоставя безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Изпълнителната агенция по околна среда, ЕИК 831901762, със седалище: гр. София, район Овча купел 1, ж.к. Павлово, бул. „Цар Борис III“№136, управлявана от изпълнителния директор д-р инж. Росица Карамфилова-Благова, върху част от имот – публична общинска собственост с идентификатор 55155.508.9009 (пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка девет нула нула девет), участващ в улица с о.т. 6131-6129-6127-6125-6123, по действащия план, одобрен с Решение №231/25.11.2013 на Общински съвет – Пазарджик с площ 30 кв.м (тридесет квадратни метра), разположен в близост до южния бряг на р. Марица.

Предназначението, за което следва да се ползва имотът, е за инсталиране на Автоматична станция за мониторинг на води PLO-07-S, р. Марица, гр. Пазарджик.     

  1. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно управление.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

 

 

 

 

 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 12:42:34