Р Е Ш Е Н И Е №178 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Синитово и с. Черногорово, община Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

178

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Синитово и с. Черногорово, община Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в гр. Пазарджик, с. Синитово и с. Черногорово, общ. Пазарджик, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1488 (пет пет едно пет пет точка пет нула шест точка едно, четири, осем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.05.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Петър Бонев», с площ 251 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: 55155.506.359, номер по предходен план: квартал: 2, парцел XXVI-жил. стр., съседи: 55155.506.1487, 55155.506.1490, 55155.506.1489, 55155.506.1483, актуван с акт за частна общинска собственост № 6033/17.06.2021 г., с начална тръжна цена 30 082 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 965,80 лева).
  2. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1489 (пет пет едно пет пет точка пет нула шест точка едно, четири, осем, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.05.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Петър Бонев», с площ 186 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: 55155.506.359, номер по предходен план: квартал: 2, парцел XXVII-жил. стр., съседи: 55155.506.1483, 55155.506.1488, 55155.506.1490, 55155.506.355, 55155.506.1136, актуван с акт за частна общинска собственост № 6034/17.06.2021 г., с начална тръжна цена 22 310 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 938,80 лева).
  3. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1212 (пет пет едно пет пет точка пет нула шест точка едно, две, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.06.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, с площ 947 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 1, съседи: 55155.506.1213, 55155.506.1211, 55155.506.394, 55155.506.1208, 55155.506.1209, 55155.506.1292, 55155.506.374, актуван с акт за частна общинска собственост № 6035/29.06.2021 г., с начална тръжна цена 49 500 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 14 962,60 лева).
  4. Поземлен имот с идентификатор 66559.501.834 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, осем, три, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 585 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 77, парцел VI, съседи: 66559.501.833, 66559.12.7, 66559.12.8, 66559.501.835, 66559.501.776, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 66559.501.834.1: застроена площ 33 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 5958/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 4 107 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 103,00 лева).
  5. Поземлен имот с идентификатор 81089.2.22 (осем, едно, нула, осем, девет, точка, две, точка, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-165/04.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 04.11.2020 г., адрес на поземления имот: с. Черногорово, местност МОГИЛАТА, с площ 3385 кв.м., трайно предназначение на територията – нарушена, начин на трайно ползване – за кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 002022, съседи: 81089.2.69, актуван с акт за частна общинска собственост № 5831/13.10.2020 г., с начална тръжна цена 7 520 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 499,20 лева).
  6. Поземлен имот с идентификатор 81089.2.23 (осем, едно, нула, осем, девет, точка, две, точка, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-165/04.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 04.11.2020 г., адрес на поземления имот: с. Черногорово, местност МОГИЛАТА, с площ 9971 кв.м., трайно предназначение на територията – нарушена, начин на трайно ползване – за кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 002023, съседи: 81089.2.7, 81089.2.69, актуван с акт за частна общинска собственост № 5832/13.10.2020 г., с начална тръжна цена 22 140 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 19 144,30 лева).

    

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

28

7

0

 

 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 12:38:11