Р Е Ш Е Н И Е №177 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 kV от съществуващ кабел в поземлен имот с идентификатор 65468.131.23 по КККР на землището на село Сбор

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

177

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 kV от съществуващ кабел в поземлен имот с идентификатор 65468.131.23 по КККР на землището на село Сбор, общ. Пазарджик до границата на урбанизираната територия на селото.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик и по повод заявление с вх. №УТ-1337-002/20.05.2021 г. от „Електроразпределение Юг” ЕАД, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 kV от съществуващ кабел в поземлен имот с идентификатор 65468.131.23 по КККР на землището  на село Сбор, общ. Пазарджик, до границата на урбанизираната територия на селото.

Проектното трасе  започва от съществуващ кабел в поземлен имот с идентификатор 65468.131.23 по КККР на землището на село Сбор, разположен в същия имот, продължавайки на изток до границата на урбанизираната територия на село Сбор, съгласно предложението в приложената скица, заданието по чл. 125 от ЗУТ и регистъра на засегнатите имоти.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

33

0

0

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 12:33:37