Р Е Ш Е Н И Е №174 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от ТП Стопански двор, с. Пищигово до поземлен имот с идентификатор 56561.335.66

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

174

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от ТП Стопански двор, с. Пищигово до поземлен имот с идентификатор 56561.335.66 по КККР на с. Пищигово и  изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено заявление с вх. № УТ-2232/17.06.2021 г. от „Електроразпределение Юг” ЕАД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от ТП Стопански двор, с. Пищигово до поземлен имот с идентификатор 56561.335.66 по КККР на с. Пищигово, общ. Пазарджик, преминаващ през имот, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от ТП Стопански двор, с. Пищигово до поземлен имот с идентификатор 56561.335.66 по КККР на с. Пищигово. Предвижда се проектното трасе да започне от ТП Стопански двор, с. Пищигово в границите на имот ПИ 56561.280.121 с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път посока изток, след 82 м трасето чупи на север и достига до ПИ 56561.335.66 с НТП: За стопански двор.

Дължината на електропровода е 83 м.

За електропровода е определен сервитут от 1 м от страната на имотите и 1 м от към улицата, засегнатата площ е 165 кв. м общинска публична собственост.

 

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 12:22:59