Р Е Ш Е Н И Е №173 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 78570.6.43 с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местност Стърчи крак по КККР на неурбанизираната територия на с. Црънча

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

173

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

 

ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 78570.6.43 с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местност Стърчи крак по КККР на неурбанизираната територия на с. Црънча.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 и  чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 38 от ППЗОЗЗ и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 78570.6.43 в местността Стърчи крак по КККР на неурбанизираната територия на с. Црънча, община Пазарджик.
  2. Разрешава изработване на проект на на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 78570.6.43 в местността Стърчи крак по КККР на неурбанизираната територия на с. Црънча, община Пазарджик.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

31

0

1

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 12:20:33