Р Е Ш Е Н И Е №88

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№88

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20362.9.25 по КККР, местност „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1  от ЗУТ,  във връзка с чл. 38 от ППЗОЗЗ  и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20362.9.25 по КККР, местност „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица.

    2. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20362.9.25 по КККР, местност „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица.
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0

 
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00