Р Е Ш Е Н И Е №171 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: ПУП-изменение на ПРЗ за УПИ 112009, За производство на ел. енергия от ВЕИ (фотоволтаични панели) в местност Сакарджа на землището на село Сбор.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

171

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

ОТНОСНО: ПУП-изменение на ПРЗ за УПИ 112009, За производство на ел. енергия от ВЕИ (фотоволтаични панели) в местност Сакарджа на землището на село Сбор.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Проектът за ПУП-ПРЗ  ще послужи  за провеждане за разширяване на УПИ 112009, За производство на ел. енергия от ВЕИ (фотоволтаични панели) в местност Сакарджа на землището на село Сбор с допълнителна площ, съставляваща имоти с идентификатори  65468.112.2, 65468.112.3, 65468.112.5 и 65468.7   по реда на чл. 67а от ППЗОЗЗ. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и след станалите разисквания,

                                      

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява плановото задание по чл. 125 от ЗУТ.
  2. Разрешава изработване на ПУП-изменение на ПРЗ относно УПИ 112009, За производство на ел. енергия от ВЕИ (фотоволтаични панели) в местност Сакарджа на землището на село Сбор, който да се разшири върху допълнителна площ, представляваща имоти с идентификатори 65468.112.2, 65468.112.3, 65468.112.5 и 65468.7 по КККР. С плана за застрояване да се предвиди застрояване с показатели за зона „Пп“, съобразно Наредба № 7/22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
  3. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по ЗУТ и ЗКИР.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

28

0

3

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 11:59:10