Р Е Ш Е Н И Е №170 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на процедура по Закона за устройство на територията за изработване на ПУП-изменение на ПР относно улица с о.т. 71-72 и УПИ VI-74, VII-74, ...по плана на село Ляхово

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

170

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на процедура по Закона за устройство на територията за изработване на ПУП-изменение на ПР относно улица с о.т. 71-72 и УПИ VI-74, VII-74, V-178 и I-Общ кв. 24 и УПИ І-73  кв. 26 по плана на село Ляхово.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ, предвид изложените в предложението на Кмета на Общината Тодор Попов фактически основания и преценявайки го като законосъобразно и целесъобразно, Общински съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява плановото задание по чл. 125 от ЗУТ.

 

  1. Дава съгласие за провеждане на процедура по Закона за устройство на територията за изработване на ПУП-изменение на ПР относно улица с о.т. 71-72 и УПИ VI-74, VII-74, V-178 и I-Общ кв. 24 и УПИ І-73 кв. 26 по плана на село Ляхово.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

27

4

3

 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 11:56:26