Р Е Ш Е Н И Е №169 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 55556.45.12 по КККР на село Паталеница

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

169

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

 

ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 55556.45.12  по КККР на село Паталеница.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Проектът за ПУП-ПРЗ  ще послужи  за обособяване за сметка на имот с идентификатор 55556.45.12 по КККР на село Паталеница на два УПИ за създаване възможност за бъдещо застрояване. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и след станалите разисквания,

                                      

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява плановото задание по чл. 125 от ЗУТ.

 

  1. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 55556.45.12 по КККР на село Паталеница за обособяването на УПИ I-20, За жилищно строителство и УПИ II-21, За жилищно строителство, предвидени за свободно стоящо ниско застрояване с градоустройствени показатели за зона „Жм“, съобразно Наредба № 7/22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

 

  1. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по ЗУТ и ЗКИР.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 11:52:16