Р Е Ш Е Н И Е №168 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 55556.25.25 по КККР на село Паталеница

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

168

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

ОТНОСНО: ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 55556.25.25 по КККР на село Паталеница.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Проектът за ПУП-ПР и ПЗ  ще послужи  за провеждане на процедурите по ЗОЗЗ за включване в регулацията относно имот с идентификатор 55556.25.25 по КККР на село Паталеница. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и след станалите разисквания,

                                     

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява плановото задание по чл. 125 от ЗУТ.
  2. Разрешава изработването на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 55556.25.25 по КККР на село Паталеница за обособяването на УПИ I-25, Жилищно строителство в кв. 13а за включването му в границите на населеното място. С плана за застрояване да се предвиди свободностоящо застрояване с показатели за зона „Жм“, съобразно Наредба № 7/22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
  3. Дава съгласие в обхвата на горепосочения план да се включат и части от имоти с идентификатори 55556.25.28 и 55556.21.79, които да станат част регулацията като улица с о.т. 49-49а за обслужване на УПИ I-25, Жилищно строителство.
  4. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по ЗУТ и ЗКИР.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 11:47:57