Р Е Ш Е Н И Е №167 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.10.486 в местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

167

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.10.486 в местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.   Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1, чл.109,  ал. 1, т.1 от ЗУТ и чл.17а, ал. 3 от ЗОЗЗ и след станалите разисквания:

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.10.486 в местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик.

 

  1. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.10.486 в местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик.

 

Срок за представяне на плана в Общината е една година, като е необходимо да се изработи, съгласно условията в решение на ОЕСУТ.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

30

0

1

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 11:45:44