Р Е Ш Е Н И Е №166 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: Актуализиране на списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик за учебната 2021/2022 година

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

166

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

 

ОТНОСНО: Актуализиране на списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик за учебната 2021/2022 година.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 53 ал. 2 и чл. 38 ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗПУО и чл. 3 ал. 1 от  ПМС №128 от 29.06.2017 г.,

 

Р Е Ш И:

 

Приема актуализирането на списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик за учебната 2020/2021 година, както следва:

 

  1. НУ „Кирил и Методий” с. Черногорово – за учениците от с. Крали Марко, с. Овчеполци, с. Тополи дол, с. Цар Асен и с. Росен, където няма училища.

 

  1. ОУ „Асен Златаров” с. Черногорово – за учениците от с. Овчеполци, с. Тополи дол, с. Росен, където няма училища.

 

  1. ОУ „Васил Левски” с. Величково – за учениците от с. Памидово, където няма училище.

 

  1. ОУ „Отец Паисий” с. Гелеменово – за учениците от с. Априлци и с. Сбор, където няма училища.

 

  1. ОУ „Константин Величков” с. Паталеница – за учениците от с. Црънча, с. Дебръщица и с. Ляхово, където няма училища.

 

  1. ОУ „Стефан Захариев” гр. Пазарджик – за децата и учениците от с. Драгор, където няма училище и детска градина.
  2. ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Пазарджик – за учениците от с. Добровница, където няма училище.

 

  1. СУ „Д-р Петър Берон” гр. Пазарджик – за учениците от с. Мирянци, където няма училище.

 

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 11:43:21