Р Е Ш Е Н И Е №165 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: Разходване на отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

165

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

 

ОТНОСНО: Разходване на отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

 

         Предложението на Кмета на Община Пазарджик да разходва средствата по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците е законосъобразно и целесъобразно. Дейностите, за които допълнително ще се разходват средства по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, на основание  чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, са следните:

  • закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците (извън задълженията на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци), транспортни средства и транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на отпадъците.

Предвид горното и на основание чл. 99, т. 2 от АПК, във връзка с чл. 21, ал.1, т.19, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 64, ал. 4 от Закона за управление на отпадъци и чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, Общински съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение № 77/28.04.2021 г., взето с Протокол № 4 на Общински съвет – Пазарджик като го допълва със следните дейности, свързани с управление на отпадъците в Община Пазарджик, за които да се разходват средствата от отчисленията по чл. 64 от ЗУО:

  • закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците (извън задълженията на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци), транспортни средства и транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на отпадъците.

Останалата част от решението не се изменя.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

28

0

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 11:36:29