Р Е Ш Е Н И Е №164 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Пробуда-1930” в с. Главиница, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

164

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Пробуда-1930” в с. Главиница, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.047  МИРГ Пазарджик, Мярка: 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури”.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета Община Пазарджик  и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА  във връзка с изискванията на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.047  МИРГ Пазарджик, Мярка: 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури”

 

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласие Община Пазарджик да кандидатства с проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Пробуда-1930” в с. Главиница, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.047 МИРГ Пазарджик, Мярка: 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури”.
  2. Дава съгласие Кметът на Община Пазарджик да вземе всички необходими мерки и решения в границите на своите правомощия, относно подготовка и комплектоване на проектното предложение, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.
  3. Да осигури устойчивост на резултатите от изпълнението на проекта, в случай че той получи финансиране, за период не по-малък от 5 години, считано от датата на извършване на окончателното плащане, бенефициентът е длъжен да:
  • използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
  • не прехвърля правото на собственост и/или преотстъпва правото на ползване върху активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
  • не прекратява/премества подпомогнатата дейност.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

 

 

 

 

 

 Поименно гласуване

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 11:34:12