Р Е Ш Е Н И Е №91

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№91

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5
   


ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.10.341 /път III-3704 Пазарджик-Бошуля/ до ПИ с идентификатор 55155.8.168, м. „Зайкови мандри” по КК на гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.8.33 – изоставена орна земя по реда на чл. 109, ал. 3, т. 7 от ЗУТ и ПИ с идентификатор 55155.8.35 – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 55155.8.168, м. „Зайкови мандри” по КК на гр. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.10.341 /път III-3704 Пазарджик-Бошуля/ до ПИ с идентификатор 55155.8.168, м. „Зайкови мандри” по КК на гр. Пазарджик и издава разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.8.33 – изоставена орна земя по реда на чл. 109, ал. 3, т. 7 от ЗУТ и ПИ с идентификатор 55155.8.35 – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 55155.8.168, м. „Зайкови мандри” по КК на гр. Пазарджик.
Транспортният достъп до ПИ с идентификатор 55155.8.168 започва от обслужващата зона на път III-3704 Пазарджик-Бошуля при км 0+350 ляво като се оформи забавителен шлюз и се осъществи премостване на ПИ 55155.8.34 – НТП напоителен канал. Трасето на пътния достъп пресича ПИ 55155.8.35 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път до достигането на ПИ 55155.8.168, като обслужването на ПИ 55155.8.259 ще се осъществява през ПИ 55155.8.168, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00