Р Е Ш Е Н И Е №92

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№92

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на въздушен електропровод от МБТП в ПИ с идентификатор 65468.166.26 до мачтов трафопост в ПИ с идентификатор 65468.166.8, м. „Крушата” в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на въздушен електропровод от МБТП в ПИ с идентификатор 65468.166.26 до мачтов трафопост в ПИ с идентификатор 65468.166.8, м. „Крушата” в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик.
Трасето на въздушния електропровод започва от железорешетъчен стълб в ПИ с идентификатор 65468.166.26, пресича път II-37 (Панагюрище-Пазарджик) и ПИ с идентификатор 65468.166.10 – НТП селскостопански, горски, ведомствен път до достигането на мачтов трафопост в ПИ с идентификатор 65468.166.8 – НТП пасище, м. „Крушата” в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0

        


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00