Р Е Ш Е Н И Е №131 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.12.26, в местност Атчаир по КККР на гр. Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

131

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.12.26, в местност  Атчаир по КККР на гр. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.12.26 в местност Атчаир по КККР на гр. Пазарджик.
  2. Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.12.26, в местност Атчаир по КККР на гр. Пазарджик, с оглед обособяване на УПИ VI-207 с отреждане „Жилищно строителство“ за част от имота (проектен идентификатор 55155.12.207) и ситуиране на свободно стоящо застрояване, при устройствена зона Жилищна с малка височина (Жм) съгласно означенията на предложението за ПУП-ПРЗ.
  3. Изразява съгласие за премостване на напоителен канал ПИ 55155.12.86, за осъществяване на достъп до новообособения УПИ VI-207, жилищно строителство от ПИ 55155.12.85 (селскостопански, горски, ведомствен път).

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

38

38

0

0

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

  

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа >>>

понеделник 05 юли 2021 - 11:26:47