Р Е Ш Е Н И Е №124 от 27 май 2021 година ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с проектен идентификатор 55155.501.1552 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№124
от 27 май 2021 година, взето с Протокол №7


ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с проектен идентификатор 55155.501.1552 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността и ще постъпят средства в общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 54, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Обявява за частна общинска собственост 9 кв.м. (част от ПИ с идентификатор 55155.501.9557 по КККР на гр. Пазарджик, с НТП за второстепенна улица), съставляващи част от поземлен имот с проектен идентификатор 55155.501.1552 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, които участват в УПИ XXII-746, в кв. 213 по регулациония план на гр. Пазарджик.
2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички действия по промяна вида собственост на имота.
3. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик, Петя Иванова, ЕГН ….. и Атанас Натов, ЕГН …., последните двама с адрес: гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. „Петър Бонев”, върху поземлен имот с проектен идентификатор 55155.501.1552 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, пет, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, проектна площ: 375 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), съседи: 55155.501.747, 55155.501.9557, 55155.501.743, 55155.501.749, 55155.501.748, сграда с проектен идентификатор 55155.501.1552.2, проектна площ: 12 кв.м., предназначение: хангар, депо, гараж, сграда с проектен идентификатор 55155.501.1552.1, с проектна площ: 80 кв.м., предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, за който имот е отреден УПИ XXII-746, в кв. 213 по регулациония план на гр. Пазарджик.
Прекратяването да се извърши чрез продажба частта на Общината, която е 9/375 идеални части от поземлен имот с проектен идентификатор 55155.501.1552 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик – собственост на Община Пазарджик, а останалата част от поземлен имот с проектен идентификатор 55155.501.1552 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, е собственост на Петя Иванова и Атанас Натов по нотариален акт за дарение на недвижим имот № 82, том VI, дeло 2200/31.07.1992 г. издаден от РС – Пазарджик и нотариален акт за дарение на недвижим имот, вписан във вх. рег. под № 1917/21.05.2003 г., акт № 116, том V, дело № 1315/2003 г. в Агенция по вписвания - Служба по вписванията – Пазарджик.
Собствеността върху поземлен имот с проектен идентификатор 55155.501.1552 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик се получава от Петя Иванова и Атанас Натов, които да изплатят стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 1 440,00 лева (хиляда четиристотин и четиридесет лева).
4. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

34

2

3

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА>>>

четвъртък 03 юни 2021 - 12:39:04