Р Е Ш Е Н И Е №123 от 27 май 2021 година ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.505.672 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№123
от 27 май 2021 година, взето с Протокол №7


ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.505.672 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик.

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността и ще постъпят средства в общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 54, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик и Десислава Илиева, ЕГН ….., с адрес: с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, върху поземлен имот с идентификатор 55155.505.672 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, шест, седем, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. „Христо Ботев“ № 41, площ: 125 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 68, при съседи: 55155.505.9530, 55155.505.1272, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 55155.505.672.1: застроена площ 39 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за търговия.
Прекратяването да се извърши чрез продажба на частта на Общината, която е 115/125 идеални части от поземлен имот с идентификатор 55155.505.672 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик – собственост на Община Пазарджик, съгласно акт за частна общинска собственост № 5996/27.04.2021 г., а останалата част от поземлен имот с идентификатор 55155.505.672 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, е собственост на Десислава Илиева по нотариален акт за дарение на недвижим имот, вписан във дв. вх. рег. под № 1734/18.03.2020 г., акт № 125, т. 6, н. д. № 1054/2020 г. в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик.
Собствеността върху поземлен имот с идентификатор 55155.505.672 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик се получава от Десислава Илиева, която да изплати стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 11 500,00 лева (единадесет хиляди и петстотин лева).
2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

29

1

6

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА>>>

четвъртък 03 юни 2021 - 12:36:11