Р Е Ш Е Н И Е №122 от 27 май 2021 година ОТНОСНО: Даване съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, като поземлен имот с идентификатор 86074.43.30 по КККР на с. Юнаците,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№122
от 27 май 2021 година, взето с Протокол №7


ОТНОСНО: Даване съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, като поземлен имот с идентификатор 86074.43.30 по КККР на с. Юнаците, трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път се разделя на два проектни имота с идентификатори 86074.43.39 и 86074.43.40, и за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 86074.43.40 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, с трайно предназначение: Земеделска територия, от начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път в начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя.

Предложението на Кмета на Общината е мотивирано и законосъобразно.
Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 86074.43.40 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, с трайно предназначение: Земеделска територия, от начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път в начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, и последващо разпореждане с него, няма да наруши или ограничи правото на ползване и обслужване на поземлени имоти от местността, собственост на други юридически или физически лица.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласието си за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, като поземлен имот с идентификатор 86074.43.30 по КККР на с. Юнаците, трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, се разделя на два проектни имота с идентификатори 86074.43.39 и 86074.43.40.

2. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 86074.43.40 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, с трайно предназначение: Земеделска територия, от начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, в начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя.

3. Срок за валидност на съгласието – 24 /двадесет и четири/ месеца.

4. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия по промяна начина на трайно ползване на описаните по т. 2 от настоящето решение поземлени имоти.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

30

0

7

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА>>>

четвъртък 03 юни 2021 - 12:32:51