Р Е Ш Е Н И Е №120 от 27 май 2021 година ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 56561.270.91 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пищигово,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№120
от 27 май 2021 година, взето с Протокол №7


ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 56561.270.91 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пищигово, площ 10 389 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Мочурище, съседи: 56561.270.93 и 56561.270.22 – публична общинска собственост.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано.
С отдаването под наем на поземления имот, същият ще се поддържа в добро функционално и екологично състояние и ще се ползва за развитието на обществено полезна дейност.
Поради това, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.16, от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства,

Р Е Ш И:

1. Определя за отдаване под наем поземлен имот с идентификатор 56561.270.91 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пищигово, площ 10 389 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Мочурище, съседи: 56561.270.93 и 56561.270.22 – публична общинска собственост, актуван с акт за публична общинска собственост № 1520/11.05.2021 год.
2. Имотът, описан в т. 1, да се отдаде под наем за срок от 10 /десет/ години, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства, на начална годишна тръжна наемна цена от 18.50 лв. (осемнадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС на декар.
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилия кандидат и сключи със същия договор за отдаване под наем на гореописания поземлен имот.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

33

0

3

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА>>>

четвъртък 03 юни 2021 - 12:26:06