Р Е Ш Е Н И Е №94

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№94

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5
   


ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в гр. Пазарджик и с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, както следва:
   
    1. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2214 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, две, две, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Спартак», с площ 310 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предходен идентификатор: 55155.502.9626; 55155.502.1356, номер по предходен план: квартал: 425, парцел XIV – 9626, 1356, съседи: 55155.502.2218, 55155.502.9619, 55155.502.2215, 55155.502.2217, актуван с акт за частна общинска собственост № 5657/12.02.2020 г., с начална тръжна цена 21 700 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 653,10 лева).
    2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2215 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, две, две, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Спартак», с площ 293 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предходен идентификатор: 55155.502.9626; 55155.502.1356, номер по предходен план: квартал: 425, парцел XIII – 9626, 1356, съседи: 55155.502.2214, 55155.502.9619, 55155.502.2216, 55155.502.2217, актуван с акт за частна общинска собственост № 5658/12.02.2020 г., с начална тръжна цена 20 510 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 397,90 лева).
    3. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2216 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, две, две, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Спартак», с площ 302 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предходен идентификатор: 55155.502.9626; 55155.502.1356, номер по предходен план: квартал: 425, парцел XII – 9626, 1356, съседи: 55155.502.2215, 55155.502.9619, 55155.502.9651, 55155.502.2217, актуван с акт за частна общинска собственост № 5659/12.02.2020 г., с начална тръжна цена 21 140 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 533,00 лева).
    4. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1318 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, три, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Васил Априлов», с площ 1412 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 410, парцел III – 1318, съседи: 55155.503.1317, 55155.503.9655, 55155.503.1319, актуван с акт за частна общинска собственост № 5683/28.02.2020 г., с начална тръжна цена 56 480 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 31 770,00 лева).
    5. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1319 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, три, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Васил Априлов», с площ 54 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 410, парцел I, съседи: 55155.503.1317, 55155.503.9655, 55155.503.1318, актуван с акт за частна общинска собственост № 5679/28.02.2020 г., с начална тръжна цена 2 160 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 215,00 лева).
    6. Урегулиран поземлен имот XII – общ. (дванадесети тире общински), в кв. 198 (сто деветдесет и осем) по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 480 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2118/12.07.2010 г., с начална тръжна цена 2 880 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 156,90 лева).
   
    ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.
 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 31 4 2

 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00