Р Е Ш Е Н И Е №119 от 27 май 2021 година ОТНОСНО: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с проектен идентификатор 55155.503.1529 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с НТП: за второстепенна ул

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№119
от 27 май 2021 година, взето с Протокол №7


ОТНОСНО: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с проектен идентификатор 55155.503.1529 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с НТП: за второстепенна улица.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано.
Със закупуването на имота ще се задоволят обществените потребности на населението.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 9, т. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Пазарджик да закупи поземлен имот с проектен идентификатор 55155.503.1529 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, пет, две, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК - София, проектна площ: 18 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, съседи: 55155.503.9673, 55155.503.1265, 55155.503.1530 от Владимир Терзийски с ЕГН ….., собственик на имота, съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в дв. вх. рег. под № 1030/20.02.2020 г., акт № 52, т. 4, н.д. № 626/2020 г. в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик и нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в дв. вх. рег. под № 3744/01.07.2020 г., акт № 93, т. 13, н.д. № 2127/2020 г. в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик, на цена от 1 лев (един лев).

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по закупуването на имота.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

34

1

2

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА>>>

четвъртък 03 юни 2021 - 12:23:06