Р Е Ш Е Н И Е №118 от 27 май 2021 година ОТНОСНО: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.52.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, за разширяване на гробищния парк на гра

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№118
от 27 май 2021 година, взето с Протокол №7


ОТНОСНО: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.52.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, за разширяване на гробищния парк на града.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. Със закупуването на имота ще се реши въпроса с разширението на гробищния парк на гр. Пазарджик.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 9, т. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Пазарджик да закупи поземлен имот с идентификатор 55155.52.12 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, две, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрении със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 19.09.2011 г, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, местност АТЧАИР, площ: 1 934 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 4, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 052012, съседи: 55155.52.49, 55155.52.13, 55155.52.34, 55155.52.47, 55155.52.48 от Веселин Шуманов с ЕГН …., собственик на имота, съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан във вх. рег. под № 7327/03.11.2006 г., акт № 169, том XIX, дело № 5137/2006 г. в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик, на цена от 9 670 лева (девет хиляди шестстотин и седемдесет лева).

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по закупуването на имота.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА>>>

четвъртък 03 юни 2021 - 12:19:06