Р Е Ш Е Н И Е №117 от 27 май 2021 година ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 65468.501.415 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, съставляващ УПИ XVIIІ – трафопост в кв.10 по плана на

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№117
от 27 май 2021 година, взето с Протокол №7


ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 65468.501.415 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, съставляващ УПИ XVIIІ – трафопост в кв.10 по плана на селото на „Електроразпределение Юг” ЕАД.


Предложението на Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се задоволят нуждите от ел. захранване на жителите на с. Сбор и съседните до него села на територията на Община Пазарджик.
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Учредява възмездно право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище: гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, район Централен, ул. „Христо Г. Данов“ №37, представлявано от Здравко Огнянов Братоев, ЕГН 7601245804, в качеството на изпълнителен член на Съвета на директорите и Димчо Тодоров Костов ЕГН 7511244503, в качеството си на Прокурист, Борислав Димитров Иванов, ЕГН 6201294680 – ръководител КЕЦ – Панагюрище, включващ територията на Общини Панагюрище, Стрелча, Златица, Хисаря, Карлово, Пазарджик върху 48.8 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 65468.501.415 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-246/13.07.2020г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: с. Сбор. Площ: 68 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: урбанизирана. Начин на трайно ползване: за съоръжение на електропровод. Предишен идентификатор: 65468.501.395, 65468.501.90. Номер по предходен план: 23, квартал: 10, парцел: XVIIІ – трафопост. За имота е отреден УПИ XVIIІ – трафопост в кв.10 по плана на с. Сбор, утвърден с улична регулация Заповед № 1180/17.06.1992 г. и дворищна регулация Заповед № 80/13.08.2020 г., актуван с АЧОС № 5991/26.04.2021 г., на стойност, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти в размер на 626 лева, (данъчна оценка на правото на строеж 498.50 лева.)
2. Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за учредяване на възмездно правото на строеж.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА>>>

четвъртък 03 юни 2021 - 12:16:00