Р Е Ш Е Н И Е №116 от 27 май 2021 година ОТНОСНО: Промяна на граници на общински поземлени имоти, представляващи улица с о.т. 3351-3358 по плана на гр. Пазарджик (поземлен имот 55155.502.9618 с НТП за второстепенна улица) и УПИ I – за жилищно строите

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№116
от 27 май 2021 година, взето с Протокол №7


 ОТНОСНО: Промяна на граници на общински поземлени имоти, представляващи улица с о.т. 3351-3358 по плана на гр. Пазарджик (поземлен имот 55155.502.9618 с НТП за второстепенна улица) и УПИ I – за жилищно строителство и озеленяване, кв. 317 по плана на гр. Пазарджик (поземлен имот 55155.502.1841 с НТП комплексно застрояване).

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано, тъй като са взети предвид решението на Експертния съвет на Община Пазарджик и заявлението на собственика на УПИ VII-за търговия и услуги, кв. 317 по плана на гр. Пазарджик (поземлен имот с идентификатор 55155.502.1761 по КККР на гр. Пазарджик).
Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1, т. 9 и чл. 51, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства

Р Е Ш И:

1. Обявява за частна общинска собственост 62 кв.м. от улица с о.т. 3351-3358 по плана на гр. Пазарджик, съставляващ имот с проектен идентификатор 55155.502.2278 (част от поземлен имот 55155.502.9618 с НТП за второстепенна улица) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
2. Дава съгласие за промяна на границите на общински поземлени имоти, представляващи улица с о.т. 3351-3358 по плана на гр. Пазарджик (поземлен имот 55155.502.9618 по КККР на гр. Пазарджик с НТП за второстепенна улица) и УПИ I – за жилищно строителство и озеленяване, кв. 317 по плана на гр. Пазарджик (поземлен имот 55155.502.1841 по КККР на гр. Пазарджик с НТП комплексно застрояване), съгласно проект за изменение на ПУП-изменение на ПРЗ, одобрен с Решение VIII, взето с протокол № 3 от 11.03.2021 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Пазарджик, с което към УПИ VII-за търговия и услуги, кв. 317 по плана на гр. Пазарджик (поземлен имот с идентификатор 55155.502.1761 по КККР на гр. Пазарджик), собственост на ЕТ „ЕФРОМЕС-НЕЛИ ТОДОРОВА“ с ЕИК 201525654, се присъединяват общо 86,00 кв.м., от които 62 кв.м., съставляващи имот с проектен идентификатор 55155.502.2278 (част от поземлен имот 55155.502.9618 с НТП за второстепенна улица) и 24 кв.м., съставляващи имот с проектен идентификатор 55155.502.2279 (част от поземлен имот 55155.502.1841 с НТП комплексно застрояване), като се обособява нов УПИ VII-за търговия и услуги, кв. 317 по плана на гр. Пазарджик, на стойност по пазарна оценка на оценител на имоти – 8 772 лева.
3. Одобрява предложения предварителен договор за покупко-продажба на основание чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, неразделна част от настоящето решение.
4. Възлага на Кмета на Общината да сключи окончателен договор след влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ и внасянето на съответните суми от ЕТ „ЕФРОМЕС-НЕЛИ ТОДОРОВА“ с ЕИК 201525654.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

29

0

8

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА>>>

четвъртък 03 юни 2021 - 12:13:09