Р Е Ш Е Н И Е №115 от 27 май 2021 година ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№115
от 27 май 2021 година, взето с Протокол №7


ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.
Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик

Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.487.3.16 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, четири, осем, седем, точка, три, точка, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 12.05.2021 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “ОСМИ МАРТ”, който се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 55155.506.487.3, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.487, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 59,58 кв.м. (петдесет и девет квадратни метра и петдесет и осем квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 5 с площ 4,50 кв.м. (четири квадратни метра и петдесет квадратни сантиметра) и 1,68% (7,83 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 2194/26.08.2010 г., вписан във дв. вх. рег. под № 4362 на 31.08.2010 г., том XV, № 138 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 9 919,44 лева (девет хиляди деветстотин и деветнадесет лева и четиридесет и четири стотинки) на наемателя Йордан Борисов по повод заявление вх. № 44-866/11.03.2021 г.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.1131.2.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, едно, три, едно, точка, две, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Никола Фурнаджиев”, който се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 55155.506.1131.2, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1131, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 59,14 кв.м. (петдесет и девет квадратни метра и четиринадесет квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 3 с площ 2,33 кв.м. (два квадратни метра и тридесет и три квадратни сантиметра) и 1,31% (5,90 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 4970/24.11.2017 г., вписан във дв. вх. рег. под № 10 994 на 30.11.2017 г., том 36, Акт № 179 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 10 507,08 лева (десет хиляди петстотин и седем лева и осем стотинки) на наемателя Петя Георгиева по повод заявление вх. № 44-1190/05.04.2021 г.
ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са гореописаните общински апартаменти) не се начислява ДДС.
ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

28

6

2

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА>>>

четвъртък 03 юни 2021 - 12:09:10