Р Е Ш Е Н И Е №110 от 27 май 2021 година ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ул. „Болнична” №15.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№110
от 27 май 2021 година, взето с Протокол №7


ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ул. „Болнична” №15.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 226 от Търговския закон, чл.16 от Закона за публичните предприятия и чл. 30, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Упълномощава г-н Златко Митрев да изрази положително становище и да гласува „за” приемане на проекторешенията в предложения дневен ред на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 14.06.2021 г. от 11.00 часа и резервна дата 29.06.2021г. от 11:00 часа в административната сграда на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ЕИК 130072241, (Управление), ул. „Болнична” №15, при следния дневен ред:
І. По т. 1: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.
ІІ. По т. 2: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., заверен от регистриран одитор
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., заверен от регистрирания одитор.
ІІІ. По т. 3: Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2020 г.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2020 г.
ІV. По т. 4: Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2020 г., заверен от регистрирания одитор
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г., заверен от регистриран одитор.
V. По т. 5: Одобряване на одиторски доклад за 2020 г.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява одиторски доклад за 2020 г.
VІ. По т. 6: Разпределение на печалбата на „МБАЛ-Пазарджик“АД за 2020 г. в размер на 6601.13 лева
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за 10% /660.11 лева/ от печалбата на „МБАЛ-Пазарджик“ АД за 2020 г. да бъде заделена за фонд „Резервен“, съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава на „МБАЛ-Пазарджик“ АД, а 90% /5941.02 лева/ за покриване на загуби от минали години.
VІІ. По т. 7: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.
VІІІ. По т. 8: Избор на регистриран одитор за 2021 г.
Проект за Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2021 г., определен въз основа на Вътрешни правила за избор на регистриран одитор, за заверка на годишния финансов отчет на дружеството – г-н Николай Острев, регистриран одитор, регистрационен номер №0836/2017г., упражняващ одиторската професия чрез „НП ОДИТИНГ“ ЕООД, ЕИК:205212308, РО 142.
ІХ. По т. 9: Промяна в състава на Съвета на директорите след проведен конкурс и извършено класиране за избор на членове на съвета на директорите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД и съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия.
Проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите чрез освобождаване на д-р Иван Станоев и д-р Красимир Темнилов и избор на нови членове на съвета на директорите в състав: д-р Иван Стойчев Станоев- независим член и д-р Красимир Темнилов - представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Х. По т. 10: Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбраните членове на съвет на директорите.
ХІ. По т. 11: Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
Проект за Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия/ППЗПП/.
ХІІ. По т. 12: Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, както следва:
1. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 450 лв.;
2. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 3 от ППЗПП в размер на 0,5 от 450лв.;
3. замяна на показател №4 „Изменение на финансовия резултат“, от Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП с показател „Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал“ с критерии за определяне на бална единица, както следва:

 

 

Показател

 

Критерии

Бални единици

4.

Съотношение между

средносписъчния брой лекари

специализанти и

средносписъчния брой персонал

4.1.

до 1%

0

4.2

от 1% до 3%

1

4.3.

от 3% до 5%

1,5

4.4.

над 5%

2

 

  1. замяна на показател №5 „Изменение на добавената стойност на един зает“, от Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал.2 от ППЗПП с показател „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл „Здравеопазване“ с критерии за определяне на бална единица, както следва:

 

Показател

 

Критерии

Бални единици

5.

„Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване“.

5.1

нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложени в КТД не са достигнати

0

5.2

нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложени в КТД са достигнати

2

ХІІІ. По т. 13: Промяна в капитала на дружеството.
Проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.
ІХ. По т. 14: Промяна в Устава на дружеството.
Проект за Решение: На основание чл. 221, ал. 1 от ТЗ и чл. 17, т. 1 от Устава на „МБАЛ-Пазарджик“ АД общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в чл. 24. ал. 9 от Устава на дружеството, както следва: сегашна редакция: чл. 24, ал 9: Възнаграждението на членовете на съвета на директорите се определя по следния начин:
1. Възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, се определя на две средни месечни брутни работни заплати в дружеството, но не повече от петкратния размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответния месец.
2. Изпълнителните членове, овластени да представляват дружеството, получават възнаграждение, определено в договора за възлагане на управлението в това им качество, в размер от 280 до 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадасеткратния размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответния месец, като конкретния размер се определя с решение на съвета на директорите.

Текстът на чл. 24, ал. 9 от Устава придобива следното съдържание:
„Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението се определя по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/.
1. Възнагражденията па членовете на съвета на директорите на дружеството се определят в зависимост от стойността на активите, числеността на персонала, рентабилността, финансовия резултат, изменението на добавената стойност на един зает, обслужването на задълженията, както и от поети специфични задължения и отговорности в сключените договори.
2. Месечните възнаграждения на членовете на съвета на директорите на дружеството се определят чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по показателите и критериите и определената стойност на една бална единица, както следва:

Показатели и критерии
за определяне на балната оценка в дружеството
 

№ по ред

Показатели

Критерии

Бални единици

1

                      2

3

4

1.

Стойност на активите

1.1.

до 500 хил. лв.

2.0

1.2.

над 500 хил. лв. до 1500 хил. лв.

2.5

1.3.

над 1500 хил. лв. до 5000 хил. лв.

3.0

1.4

над 5000 хил. лв. до 15 000 хил. лв.

3,5

1.5.

над 15 000 хил. лв.

4.0

2.

Средносписъчен брой на персонала

2.1.

до 50 души

2.0

   2.2

от 51 до 100 души

2.5

 

 

2.3

от 101 до 500 души

    3.0

2.4.

от 501 до 1500 души

     3.5

2.5.

над 1500 души

     4.0

3.

Изменение на рентабилността на приходите от дейността

3.1.

намаляване на рентабилността

-

3.2.

запазване на рентабилността

1.0

3 3

увеличаване на рентабилността

2.0

4

Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал

4.1.

до 1%

-

4.2

от 1% до 3%

1.0

4 3

от 3% до 5%

1.5

4.4

над 5%

2.0

5.

Нива на достигане на средномесечните възнаграждения, определени с отрасловия КТД за отрасъл „Здравеопазване“

5.1.

нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложени в КТД не са достигнати.

-

5.2.

нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложени в КТД са достигнати.

2.0

6.

Задължения на предприятието

6 1

неспазени срокове по текущите задължения и/или необслужвани редовно просрочени задължения по сключени договори за погасяването им. погасяването им

-

6.2.

спазени срокове по текущи задължения и редовно обслужвани просрочени задължения по договорите за погасяването им.

2.0

3. Членовете на съвета на директорите на дружеството получават възнаграждение, определено при стойност на една бална единица в размер 50 на сто от 450.00 лева.
4. Изпълнителните членове и членовете па съвета на директорите, овластени да представляват дружеството, освен възнаграждението по т. 3 получават и възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на 450.00 лева.
5. След приключването на всяко тримесечие в зависимост от постигнатите през него стойности на показателите и критериите по т. 2 се изчислява балната оценка и се преизчисляват месечните възнаграждения за отчетното тримесечие. Преизчислените възнаграждения се начисляват и изплащат с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два месеца на тримесечието членовете на съвета на директорите получават авансово месечно възнаграждение въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.
6. Изчисляването на балната оценка и размера на възнагражденията на членовете на съвета па директорите се извършва в дружеството на основата на нормативно установената отчетност. Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружеството. Информация за определените възнаграждения се представя тримесечно на органа, упражняващ правата на държавата.
7. Членове на съвета на директорите получават тантиеми извън размерите на възнагражденията определени по реда на т. 6 при нарастване на счетоводната печалба през отчетната спрямо предходната година и при условие че дружеството няма непокрита загуба от предходни години и просрочени задължения. Тантиемите са за сметка на печалбата след данъчното й облагане и заделянето на нормативно определените части от нея за резерв на дружеството, отчисления от печалбата или дивидент в полза на собственика на капитала в размер, определен от общото събрание на текущата година от членовете на съвета на директорите.
8. Размерът на възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството, определен по реда на т. 3 след преизчисляването по т. 5 не може да надхвърля шесткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.
9. Размерът на възнаграждението на изпълнителните членове, овластени да представляват дружеството, определен по реда на т. 3 и 4, след преизчисляването по т. 5 не може да надхвърля осемнадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.
10. По решение на общото събрание, в договорите за управление и контрол могат да бъдат определяни и по-ниски възнаграждения чрез намаляване на определените в т. 3 - т. 5 стойности на една бална единица, включително в случаите по т. 6.
11. Когато предприятието е постигнало или е надвишило всички планирани финансови и нефинансови цели и няма просрочени задължения, но не са изпълнени останалите условия по т. 7 за получаване на тантиеми, общото събрание на акционерите може да вземе решение за изплащане веднъж годишно на допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите за постигнати резултати. Размерът па допълнителното възнаграждение не може да надвишава три средномесечни възнаграждения, получени през текущата година от членовете на съвета на директорите, а средствата за изплащането му са за сметка на разходите на дружеството.“
15. Вземане на решение за избор на комисия към „МБАЛ-Пазарджик“АД по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, за краткост НОРИПДУКИ, избор на председател на Комисията по чл. 11, ал. 2 от НОРИПДУКИ измежду избраните и членове.
Проект за Решение: Избира за членове на Комисията по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси: Димитър Димитров – началник отдел ДПИС в „МБАЛ-Пазарджик“ АД, г-жа Димитрина Пищронева – началник ОЧР и г-жа Елка Николова – експерт в отдел „Обществени поръчки“, избира за председател на комисията измежду избраните членове: Димитър Димитров – началник отдел ДПИС в „МБАЛ-Пазарджик“ АД.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА>>>

четвъртък 03 юни 2021 - 11:43:12