Р Е Ш Е Н И Е №109 от 27 май 2021 година ОТНОСНО: Управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№109
от 27 май 2021 година, взето с Протокол №7


ОТНОСНО: Управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно. С оглед обстоятелствата, изложени в него, е наложително Общинският съвет да вземе решение относно управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД, с цел да се осигури непрекъснатост в управлението на лечебното заведение.
Общинският съвет счита, че следва да освободи д-р Румен Аврамов като управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД” и да избере временно управляващ лечебното заведение до провеждането на конкурс,
С д-р Румен Аврамов е сключен договор с рег. № 409/20.05.2019 г. за възлагане на управлението, което налага да бъде посочено, че освобождаването на досегашния управител следва да се счита от датата на сключване на договора за управление с временно управляващия дружеството, и в този смисъл следва да се допусне предварително изпълнение на настоящото решение.
Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147 от Търговския закон Общинският съвет е компетентен да избира управителя на дружеството, да определя възнаграждението му и да го освобождава от отговорност.
Общинският съвет, по горните съображения и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т. 5 във връзка с чл. 147 от Търговския закон, чл. 70, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и след станалите разисквания:

Р Е Ш И:

І. Освобождава д-р Румен Аврамов като управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД, считано от датата на сключване на договора за управление с временно управляващия дружеството. На същия да се изплати обезщетение в размер на 3 /три/ месечни работни заплати, дължими на основание чл. 8 от договор с рег. № 409/20.05.2019 г. за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.
ІІ. Избира д-р Костадинка Сотирова за временно управляващ „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД, считано от датата на вземане на настоящото решение до провеждането на конкурс за възлагане на управлението на лечебното заведение, но за не повече от 6 месеца, съгласно чл. 70, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.
ІІІ. Определя основна месечна заплата на временно управляващия „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД в размер на 70% от брутното месечно възнаграждение на Кмета на Община Пазарджик.
ІV. Прекратява, считано от датата на сключване на договора за управление с временно управляващия дружеството, упълномощаването на д-р Костадинка Сотирова, възложено с решение №106 от 05.05.2021 г., взето с протокол № 5 на Общински съвет Пазарджик.
V. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за възлагане на управлението с временно управляващия „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.
VІ. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

33

0

0

  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА>>>

четвъртък 03 юни 2021 - 11:38:59